Financiering Thuisbegeleiding Cura-Ambulant 

 

Zorg nodig vanuit Wmo, Zvw, Wlz of Pgb?

De financiering van Langdurige zorg en ondersteuning voor volwassenen is geregeld in drie zorgwetten: de Wmo 2015, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

Subsidieregelingen

Wat de subsidieregeling betreft, indiceert het CIZ ook voor twee subsidieregelingen onder de Wlz. Dit betreft de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandelingen de subsidieregeling ADL-assistentie.

Andere zorgwetten

Het kan zijn dat de door jouw gewenste zorg niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-, de Zorgverzekeringswet (Zvw)-, of de Jeugdwet wordt geregeld. Bespreek jou behoeften en de door jouw gewenste zorg daarom eerst met je huisarts of wijkverpleegkundige.

Voorbeelden van voorzieningen waarvoor jij in veel gevallen bij jou gemeente of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:

 

Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer, bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas;
Aanpassingen aan en/of rondom de woning, bijvoorbeeld als u een traplift of verhoogd toilet nodig heeft;

Sociaal leven, bijvoorbeeld voor ondersteuning bij sociale contacten en/of vrijetijdsbesteding;
Hulp bij opvoeding;

 Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de WLZ.

 

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger. Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Zelfstandig blijven

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Dat kan ook hulp zijn van buren, vrienden of familie. Of van een vrijwilliger. Wanneer iemand een melding doet voor ondersteuning vanuit de Wmo, gaat de gemeente hier dan ook vanuit. Als diegene het probleem zelf niet kan oplossen met behulp van zijn of haar omgeving, dan kan de gemeente meedenken over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen.

En dat jij kunt meedoen aan de samenleving. Mogelijke ondersteuning uit de Wmo:

huishoudelijke hulp

woningaanpassingen

een rolstoel of scootmobiel

taxivervoer

begeleiding, bijvoorbeeld dagbesteding of woonbegeleiding

mantelzorgondersteuning

respijtzorg, bijvoorbeeld logeeropvang

beschermd wonen

Hulp en advies

Komt je er alleen niet helemaal uit, dan kunt je altijd iemand vragen om mee te kijken. Je mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet je zo gauw niemand, dan kunt je contact met ons opnemen, we zullen met je meedenken en helpen zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis.

Maatwerkvoorziening: zorg in natura of pgb

Is er een langdurige oplossing nodig die speciaal op jouw is afgestemd? Dat heet een ‘maatwerkvoorziening’. Bijvoorbeeld een scootmobiel of individuele begeleiding.

Bij een maatwerkvoorziening kunt je kiezen voor:

Zorg in natura: jij krijgt zorg of ondersteuning van een zorgaanbieder waar jouw gemeente een contract mee heeft. Persoonsgebonden budget (pgb): een pgb is een geldbedrag waarmee je zelf hulp kunt inkopen, bij een hulpverlener die jij zelf uitkiest. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Uitgebreide uitleg vindt u op de  website van de Rijksoverheid

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat voor een voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet worden betaald. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. In 2022 betaalt iedereen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo een vaste eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand. . Informatie over de website van het CAK

Heeft je nog vragen? Dan kan je contact opnemen met jouw gemeente De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vragen over Wmo-ondersteuning kan je ook stellen aan de landelijke hulplijn Het Nationale Zorgnummer.

Weet je niet welk loket er verantwoordelijk is voor uw zorg? Wordt u steeds doorverwezen? Neem dan contact op met het meldpunt Juiste Loket.

 

Wenst je meer gedetailleerde informatie? e-mail ons of bel gerust naar: 033-8802305